Mijlpalen

in 10 jaar VO-academie

2013

Bijdragen aan ontwikkelen Beroepsprofiel schoolleiders dat ook een opmaat is geweest voor het ontwikkelen van het schoolleidersregister.

Start van het eerste leertraject VO-managementcoach in maart met 100 schoolleiders.

Later in het jaar volgen de leergangen Strategisch HRM en Financieel Leiderschap.

2014

Eerste leergang Lead & Learn van start.

Beroepsstandaard schoolleiders wordt in de ALV van de VO-raad vastgesteld.

Bijeenkomstenreeks Moreel Leiderschap.

De eerste drie katernen worden gepubliceerd: ‘Al Doende Leren’ over non- en informeel leren door schoolleiders, ‘Samenspel en Dialoog’ over financieel leiderschap en ‘Doelgericht Vertrouwen’ over Strategisch HRM voor schoolleiders.

2015

Rapport ‘Leren van besturen. Collegiale bestuurlijke visitatie in het VO’ verschijnt. Legt de basis voor de start van een pilot CBV.

Eerste Nationale Schoolleiders Top met opkomst van 300 deelnemers.

Start eerste masterclasses zoals ‘Leidinggeven aan talentontwikkeling: hoe doe je dat?’ en ‘Co-creërend leidinggeven aan samenwerking in een professionele organisatie’.

Impuls geven aan leernetwerken, o.a. leernetwerk SHRM.

2016

De eerste ‘Monitor Professionele ontwikkeling schoolleiders VO 2014-2015’ verschijnt: 70% van schoolleiders geeft aan dat de activiteiten ‘goed’ of ‘enigszins’ aansluit op hun opleidingsbehoefte.

Werkimpuls wordt als programma ontwikkeld voor beginnende schoolleiders.

Eerste Katern Plus verschijnt. 

Tweede Nationale Onderwijs Top wordt georganiseerd samen met OCW, NL2025 en SRVO.

Eerste leergang ‘Oriëntatie op leiderschap’ voor docenten met leidinggevende ambities van start.

2017

Rapport ‘Leren van besturen. Collegiale bestuurlijke visitatie in het VO’ verschijnt. Legt de basis voor de start van een pilot CBV.

Eerste Nationale Schoolleiders Top met opkomst van 300 deelnemers.

Start eerste masterclasses zoals ‘Leidinggeven aan talentontwikkeling: hoe doe je dat?’ en ‘Co-creërend leidinggeven aan samenwerking in een professionele organisatie’.

Impuls geven aan leernetwerken.

2018

VO-academie wordt onderdeel van de VO-raad.

Start leergang intervisiebegeleider.
Tweedaagse conferentie Inwerkimpuls om meer aandacht voor het thema te genereren.
Katern ‘Een gemeenschappelijke missie, over het samenspel in de driehoek bestuur, toezicht en medezeggenschap’ verschijnt. Speciaal voor bestuurders die het samenspel met de raad van toezicht en de medezeggenschapsraad (verder) willen verbeteren.

2019

Start van loopbaantrajecten ‘Oriëntatie op Besturen en beginnend bestuurders.

(Jubileum)Editie 4 katern plus verschijnt: Leiderschap van de toekomst. Hoe ziet het vak er over 5 jaar uit. Met medewerking van schoolleiders uit Canada, Saba en Schotland.

Met de PO-raad, MBO Raad en Stichting LEERkracht het intersectorale bestuurderstraject opnieuw vormgegeven. En met de Nederlandse Vereniging Zorg Directeuren (NVZD) een gezamenlijk intersectoraal intervisietraject voor bestuurders.

2020

Annulering leertrajecten en masterclasses vanwege Covid-19

Start van de serie VO-praat.

Speciaal traject Leiderschap in tijden van crisis vanwege effecten Covid-19 op onderwijs.
Meerdere andere online bijeenkomsten vanwege Covid-19: intervisie en schoolleiders helpen elkaar.

2021

Organisatie van de Eerste Week van de Starter samen met Voorgezet Leren en Begeleiding Startende Leraren.

Bijdrage aan vernieuwde Beroepsstandaard schoolleiders VO.
Start leergang Strategisch & Persoonlijk leiderschap.

2022

Start bijdrage aan ontwikkeling Schoolleiders VO.

Samenwerking huisacademies: train-de-trainer Oriëntatie op leiderschap. Om meer aandacht te genereren voor de doorstroom van docenten naar het vak van schoolleider.

Overgang van leerplatform Vonkel naar Edloomio.

Volgende: Hoofdstuk 3

De ontwikkeling van leiderschap in het voortgezet onderwijs